top of page
%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%99%

Making Good Men, Better.

?How to Become a Mason

​Ceremonies, Talks, Volunteering etc.

History, Philosophy, and more...

"הבונים החופשיים של הלשכה-הגדולה 'ירושלים' של בונים חופשיים קדמונים ומקובלים במדינת ישראל, מאמינים בחשיבותם העליונה של המוסר, הצדק, זכויות האדם, והידע האנושי. כמו כן, חשובים בה במידה: כיבוד הזולת, ביעור הבערות, חופש המחשבה, וחירות הפרט.

הבונים החופשיים של הלשכה-הגדולה 'ירושלים' של בונים חופשיים קדמונים ומקובלים במדינת ישראל, שואפים ליישם את כל האמור לעיל, למען רווחת האנושות."

~ חזון הלשכה הגדולה 'ירושלים' של בונים חופשיים קדמונים ומקובלים במדינת ישראל, מתוך חוקת המסדר

קורונה_censored.jpg
bottom of page